بخش آموزش دانشگاهی

مدیر بخش آموزش دانشگاهی:
خانم دکتر محدثه اصغری
ایمیل: preetcenter2023@gmail.com

خدمات دپارتمان آموزش دانشگاهی

برگزاری دوره‌های تربیت مدرس پیش از خدمت و ضمن خدمت، کارشناس بازدید (سوپروایزر) و مدرس دوره تربیت معلم
برگزاری دوره‌های تربیت پژوهشگر، پروپوزال‌نویسی، مقاله‌نویسی و روش تحقیق
برگزاری دوره‌های آموزش تحلیل داده‌های کمی و کیفی (SPSS, NVIVO, MAXQDA)